اخبار ورزشی » شروع درخشان برزیل در کوپا با حضور کاسمیرو