اخبار ورزشی » بازیکنانی که پرز را از پرداخت دستمزدهایشان معاف خواهند کرد